Yui and Moa on Saku Saku Part 1

Saku Saku with Sakura Gakuin’s Yui Mizuno and Moa Kikuchi with English translations part 1

https://www.youtube.com/watch?v=G7RJLMKKscQ