BABYMETAL – Elevator Girl – English translation

Elevator Girl

Hey lady, are you going up or down?
No matter what you say or what you do
You’re going down
Are you going up or going down?
Hey lady, are you going up or down?

上へ参ります
下へ参ります
閉まるドアにお気をつけください
次は地獄に止まります

Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

地下2000階
真っ逆さま
火あぶり針地獄のフロアです
だからいつも命がけ

Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

Hey lady, are you going up or down?
No matter what you say or what you do
You’re going down

上へ参ります
下へ参ります
閉まるドアにお気をつけください
次は地獄に止まります

Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

地下2000階
真っ逆さま
火あぶり針地獄のフロアです
だからいつも命がけ
Going Up Going Down
Going Up Going Down HELL Yeah!

上へ参ります
下へ参ります
だからいつも命がけ

Elevator Girl

Hei lady, Are Yū Going up or down?
No matter what Yū Say or what Yū Do-
Yū Re going down
Are Yū Going up or going down?
Hei lady, Are Yū Going up or down?

Ue e mairimasu
Shita e mairimasu
Shimaru doa ni oki o tsuke kudasai
Tsugi wa jigoku ni tomarimasu

Go- Aienuji- Up Going Down
Go- Aienuji- Up Going Down Hell Yeah!

Chika 2000 kai
Massakasama
Hiaburi Harijigoku no furoa desu
Dakara itsumo inochigake

Go- Aienuji- Up Going Down
Go- Aienuji- Up Going Down Hell Yeah!

Hei lady, Are Yū Going up or down?
No matter what Yū Say or what Yū Do-
Yū Re going down

Ue e mairimasu
Shita e mairimasu
Shimaru doa ni oki o tsuke kudasai
Tsugi wa jigoku ni tomarimasu

Go- Aienuji- Up Going Down
Go- Aienuji- Up Going Down Hell Yeah!

Chika 2000 kai
Massakasama
Hiaburi Harijigoku no furoa desu
Dakara itsumo inochigake
Go- Aienuji- Up Going Down
Go- Aienuji- Up Going Down Hell Yeah!

Ue e mairimasu
Shita e mairimasu
Dakara itsumo inochigake

Scroll Up
%d bloggers like this: